Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olof Holm’

Böter och fredsköpSju år har det tagit att tyda och göra avskrifter av Jämtlands och Härjedalens sakröreslängder från åren 1601-1645, ett svåröverskådligt material från den dansk-norska tiden i vår historia. En sakröreslängd förtecknar de av fogdar utdömda böterna för olika slags brott, och är ett viktigt komplement till domböckerna.

Många är de som har bidragit till den helt nya boken Böter och fredsköp. Olof Holm är huvudredaktör, Georg Hansson, Olof Holm och Christer Kalin transkriberade och redigerade materialet, Per Sörlin har skrivit en inledning och Karl Göran Eriksson har skapat både ett personregister och en förklarande ordlista.

Sakröreslängdernas kortfattade och sakliga formuleringar kring brotten ger en närmast svindlande känsla för den sentida läsaren, skriver Per Sörlin i sin läsvärda inledning. Där berättar han om kronans arbete med att lagföra kriminella handlingar och kräva in böter. De brott det handlar om är våld, förtal, egendomsbrott, sedlighetsförbrytelser samt slutligen mot överheten riktad ohörsamhet. Ohörsamheten kunde också gälla kyrka och religion.

Det är ett imponerande arbete som har gjorts, till stor nytta för forskare och också värt att ägna sig åt som vanlig läsare. Namn på tingslag och person går oftast lätt att känna igen, men att förstå brottets art, beskrivet av danska och norska fogdar för så länge sedan, är en spännande utmaning!

Boken är utgiven av Jämtlands läns fornskriftsällskap och Landsarkivet i Östersund.

Fornskriftsällskapet har tillgängliggjort en mängd äldre källmaterial – läs mer på deras sida.

Read Full Post »

Olof Holm lade i december fram sin avhandling Självägarområdenas egenart, med undertiteln Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 90-1500. Den som finns att låna är en enklare disputationsupplaga, först nästa år kommer avhandlingen som tryckt bok med illustrationer.
Olof Holm beskriver själv innehållet:

I avhandlingen tar jag avstamp från det faktum att på 1500-talet var vissa områden i Skandinavien, såsom Jämtland och Gotland, dominerade av självägande bönder, medan privata godsägare dominerade i många andra områden. Syftet med avhandlingen är att analysera vilka faktorer som varit väsentliga för att denna regionala variation skulle uppstå. Jag driver tesen att i självägarområdena saknades viljan att investera i jord i större skala därför att de resursstarka individer som bodde där prioriterade investeringar i handel i stället. Dessa individer såg bättre chanser att tillägna sig mera överskott genom handel än genom den agrara ekonomin, givet de förutsättningar för handelsverksamhet respektive odling som var rådande i de aktuella områdena. Till följd därav var lokalsamhällena i sådana områden förhållandevis svagt hierarkiskt uppbyggda.

Läs mer i lokaltidningen:
De medeltida jämtarna valde handel framför godsägande

Read Full Post »

Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645Förra året kom Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645, utgiven av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Boken innehåller nio längre artiklar, från början föredrag vid det forskarseminarium som hölls i Östersund 2009. Boken spänner över ämnena historia, arkeologi och nordiska språk, med bidrag från bland andra Lars-Erik Edlund, Stig Welinder och Sten Rentzhog.

Redaktör är Olof Holm.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: